นโยบายการขายสินค้า

 • การสั่งซื้อหรือชำระเงินผ่านช่องทางหลักเท่านั้น (Facebook , Line , IG) 
  ชื่อบัญชี ต้องเป็น บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด หรือ เป็นการชำระผ่านทาง Website ฟิตเวย์เท่านั้น (เราไม่มีระบบลูกข่ายใดๆทั้งสิ้น)

 • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"

 • ทาง Fitwhey จะส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บหรือเงื่อนไขการขาย  หากไม่เป็นไปตามนั้นทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
  ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ ตามโยบายการเคลมสินค้า

 • ทาง Fitwhey ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไม่ว่ากรณีใด หรือ ช่องทางใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือเหตุผลใดก็ตาม
  หากพบและตรวจสอบว่า User นั้นมีจุดประสงค์ในการซื้อเพื่อไปจำหน่าย 
  บริษัทขอสงวนสิทธ์ทำการระงับหรือยกเลิกสมาชิก ทันที และ ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท
  กรณีซื้อไปจำหน่ายต้องติดต่อมาสมัครเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทเท่านั้น


  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ใน การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข   โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า